Bewonersvereniging

Uilenstaete.

Onderlinge Steun

Bij de Bewonersvereniging “Uilenstaete” heeft men onderling steun aan elkaar, zowel emotioneel als in de praktijk van eenvoudige dagelijkse dingen. In deze woonvorm met zijn gemeenschappelijke elementen, nemen ouderen zelf het initiatief en bepaalt ieder op zich hoe zijn of haar woonomgeving eruit moet zien. Het gaat daarbij om een combinatie van zelfstandigheid en privacy in de eigen woning en collectief beheer over de gemeenschappelijke ruimten, afspraken over de dagelijkse gang van zaken en wederzijds dienstbetoon. Door veranderingen in je omgeving en het ouder worden kun je je eenzaam gaan voelen. Doelstelling van onze bewonersvereniging is dan ook, dit gevoel zoveel mogelijk te proberen te voorkomen, door de bewoners met elkaar in contact te brengen. Door dit contact is er altijd wel iemand aanwezig om mee te praten over belevenissen, vreugde en zorgen , die je bezig houden en daarbij hoef je niet met iedereen in deze gemeenschap even goede vrienden te zijn. Daarnaast is de ervaring, dat je in “Uilenstaete” profiteert van de levenservaring, de kennis, de bekwaamheden, de hulp en de vriendschap, die elke inwoner op zich biedt. Een voordeel in een gemeenschap zoals de onze is, dat bewoners elkaar inspireren om actief te blijven. Samen dingen doen, van kaarten tot samen ergens heen gaan en zeker niet alleen in verenigingsverband. Door mee te doen aan wat er zoal georganiseerd wordt, maar veelal toch individueel. Het voordeel hierbij is v.w.b. ons wooncomplex, dat openbaar vervoer op loopafstand bereikbaar is. Bovenstaande samengevat, het zit’m vooral in betrokken zijn op elkaar, naar elkaar omkijken, vreugde en verdriet met elkaar kunnen delen. Met nadruk, dit om misverstanden te voorkomen, de Bewonersvereniging “Uilenstaete” is geen zorgcentrum. De bewoner kan geen zorg eisen uit deze gemeenschap, wel aandacht.
Privacy

Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het recht op privacy wordt ook wel omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Privacy is een ruim begrip: het gaat onder meer om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via, brief, telefoon, e-mail en dergelijke. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft. Al deze aspecten bevinden zich in ruime mate binnen Uilenstaete. Iedereen heeft de beschikking over zijn of haar eigen woning en als men de deur achter zich dicht doet is privacy voor de volle 100% gewaarborgd.

Geborgenheid

Het samenwonen geeft een verbondenheid die het maken van onderlinge contacten vergemakkelijkt. Eén en ander betekent voor de individuele bewoner, zo nodig, onderlinge emotionele en praktische bijstand in de vorm van een geïntensiveerde burenhulp. Zolang mogelijk kunnen blijven leven in een situatie waarbij je, indien de omstandigheden dat nodig maken, een beroep kunt doen op (vertrouwde) buren. Belangrijke voordelen zijn verder het voorkomen van eenzaamheid en isolement,waardoor je actiever bij de samenleving betrokken blijft. Een gevoel van geborgenheid is dan ook veelal aanwezig. Daarnaast hebben de meeste bewoners wel één of enkele andere bewoners waarmee ze een vriendschappelijke relatie onderhouden en met wie zij, naast de activiteiten in de woongemeenschap, nog andere activiteiten ondernemen.
Sociale betrokkenheid

De onderlinge sociale betrokkenheid uit zich vooral in emotionele steun (altijd iemand om even koffie te drinken en een praatje te maken) en praktische steun (er is altijd wel iemand die je helpt bij klusjes in huis). Je kunt dus iets voor de ander betekenen, maar ook zonodig steun van de ander ontvangen! Kortom: op een positieve manier letten op elkaar. De bewoners van Uilenstaete verwachten door de gezamenlijke woonvorm een plezierige derde levensfase in te gaan, met maatschappelijke betrokkenheid, onderlinge zorg en sociale en milieuvriendelijke voordelen. Zoals het met elkaar boodschappen doen, het delen van auto's en abonnementen en ondersteuning bij artsenbezoek. Aan de andere kant zullen de bewoners niet gauw vereenzamen. Ze komen elkaar tegen op de gang, op het terras, bij een van koffierondes in de gezamenlijke huiskamer, of tijdens het klussen in de tuin. Iedereen wil op elkaar betrokken zijn, maar ook ieders privacy moet gewaarborgd zijn. Een ieder moet zich veilig en vrij , niet gecontroleerd voelen.

Veiligheid

De volgende punten geven aan dat het met de veiligheid van Uilenstaete goed gesteld is.
 • Goedgekeurd en gecertificeerd hang- en sluitwerk op ramen, deuren en lichtkoepels.
 • Verlichting bij de hoofdingang en in het Atrium en deuren van de bergingen.
 • Alle woningen zijn aangesloten op een videofooninstallatie, zodat kan worden waargenomen wie er op de bel drukt bij de hoofdingang.
 • Middels spion in huisdeur zicht op degene die voor de deur staat.
 • Het complex is voorzien van een brandmeldinstallatie; deze is gekoppeld aan de dakluiken en jalouzieramen die, gestuurd door een computer, tevens de klimaatregeling in het Atrium verzorgt.
 • Rookmelder in alle portieken.
 • Brandblusapparaten in alle portieken en diverse ander plaatsen in het complex.
Onderhoud
Het onderhoud van de gebouwen, het atrium en tuin van het complex wordt in eigen beheer verzorgd door de Vereniging van Eigenaren "Uilenstaete". De aansturing vindt plaats door een onderhoudscommissie samengesteld uit een bestuurder, gekozen door de eigenaren, bijgestaan door een drietal bewoners van het complex. De onderhoudscommissie wordt verder door verschillende bewoners geholpen bij het onderhoud en schoonmaken van o.a. "de Olm", onze gezamenlijke ontmoetings- en activiteiten ruimte, het atrium en de tuin. Verantwoording wordt afgelegd aan de leden van de VvE door de bestuurder en onderhoudscommissie op de jaarlijks gehouden algemene ledenvergadering medio apr

Gezamenlijke activiteiten
Een activiteitencommissie, samengesteld uit een aantal bewoners, organiseert o.a.
 • Bezoek aan musea, steden
 • Wandelingen
 • BBQ
 • gezamenlijke maaltijden
 • Sjoelen
 • Kaarten
 • Lezen
Deelname aan activiteiten zijn geheel vrijwillig. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat er een aantal formele aspecten goed worden geregeld. Zo wordt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering gehouden, waaraan deelname natuurlijk zeer wenselijk is. Een ledenvergadering dient om thema's, die van belang zijn voor alle bewoners aan de orde te stellen en te bespreken. Tevens wordt er door het bestuur verantwoording afgelegd over het voorgaand jaar en worden plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Doelstelling: Het doel van de hierboven genoemde bijeenkomsten, dus ledenvergadering en de diverse activiteiten, is o.a. het leren respecteren en accepteren van elkaar. Immers, de zelfstandigheid van de bewoneres, in medeverantwoording voor elkaar is het uitgangspunt van ons wooncomplex "Uilenstaete".

Copyright © 2018. All Rights Reserved.